Wakacje z jogą i zabiegami

Home » Events » Wakacje z jogą i zabiegami

Wspólnie z Akademią Jogi i Terapii Ruchem zapraszamy na jogiczny wypoczynek nad morzem.

Ter­min: 13 20 czerwca 2015
Miej­sce:  DW Polana w Łukę­ci­nie
Koszt : 990 zł (osoby towa­rzy­szące – bez zajęć jogi – 686zł; dzieci do lat 4  – bezpłatnie, do 12 lat – 20% taniej)

 

Pro­wa­dzący:
Paweł Kamiń­ski – nauczyciel jogi, coach
Iza­bela Kamińska – nauczyciel jogi, mgr fizjo­te­ra­pii

Dom Wypo­czyn­kowy „Polana” poło­żony
jest w lesie na krańcu Łukę­cina w odda­le­niu od cen­trum o około 800
m, co gwa­ran­tuje ciszę i spo­kój. Ofe­ruje nowo­cze­śnie i wygod­nie
urzą­dzone, prze­stronne pokoje. Do sze­ro­kiej piasz­czy­stej plaży
(ca.250 m.) pro­wa­dzi przy­jemna droga przez las. Obiekt zezwala na
pobyt gości ze zwie­rzę­tami za dodat­kową opłatą.

Cena zawiera:

  • pobyt w DW Polana w pokoju 2 –oso­bowym (z tara­sem lub bez)

  • wcze­śniej­szy ter­min wpłaty zaliczki daje moż­li­wość wyboru pokoju – wszyst­kie pokoje są z łazienkami oraz posia­dają TV, czaj­nik elektryczny.

  • zaję­cia jogi z elementami rehabilitacji i coachingu – 2 razy dziennie 
  • wyży­wie­nie – 2 posiłki dzien­nie: śnia­da­nia, obia­do­ko­la­cje przy­go­to­wy­wane wg menu wege­ta­riań­skiego (+ryby)

Możliwość odpłatnego korzystania z zabiegów terapii powięziowej metodą Bowena.

Dojazd we wła­snym zakre­sie. Pokoje można zaj­mo­wać od godziny 14.00,
zaczy­namy zaję­ciami jogi o godz. 16. W dniu wyjazdu koń­czymy
śniadaniem o godz. 10.00.

Na miej­scu dodat­kowo płatna obo­wiąz­kowa taksa klimatyczna.

Pro­szę wziąć matę i pasek do jogi.

Zapraszamy również osoby początkujące!

ZAPISY – rezer­wa­cja miejsc i infor­ma­cje o zakwa­te­ro­wa­niu  w DW Polana:

tel + 48 (91) 381 26 81, hasło „joga”

biuro@polana.com.pl

www.polana.com.pl

Warun­kiem uczest­nic­twa jest wpłata zaliczki w wyso­ko­ści 200 zł na konto DW Polana:

DOM WYPOCZYNKOWY POLANA
ul. Piwna1 – Łuke­cin
72 – 400 Kamień Pomor­ski
98 9393 0000 0006 9342 3000 0010

Reszta kwoty płatna prze­le­wem na wyżej podane konto lub na miej­scu w dniu przyjazdu.

Informacje dotyczące zajęć jogi i terapii – tel. 602 301 411.