Kontakt

Home » Kontakt
Przy­chod­nia Centermed to duża, nowo­cze­sna przy­chod­nia, która znaj­duje się przy skrzy­żo­wa­niu ul. Bocheń­skiego z ul. Gli­wicką, bli­sko cen­trum Kato­wic — dobry dojazd z A4, DTŚ lub trasy łączą­cej Cho­rzów - Katowice.

Przy Przychodni jest duży parking - wjazd tylko z ul. Bocheńskiego.
Dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych:  z cen­trum Kato­wic i z Cho­rzowa można szybko doje­chać tram­wa­jami (nr 7, 20) - przystanek Załęże Dwór.

Terapia Bowena Osteopatia
Izabela W. Ocean

Ul. Bocheńskiego 38a,
40-859 Katowice
Gabinet 119 w Przychodni CenterMed

Tel.: 602-301-411
E-mail: iza@izabelaocean.com